Foto Peter Knutson

Mörkermannen Tronét om kyrkans förfall

I Svenska Dagbladet den 22 juli skriver kyrkoherde Tronét om äktenskapet och Svenska kyrkans förfall. Artikeln visar prov på den omätliga arrogans som tyvärr lever kvar på sina håll i den svenskkyrkliga traditionen. Han fastslår inledningsvis att ”Gud har instiftat äktenskapet”. Någon respekt för åsikten att människan instiftat både äktenskapet och Gud återfinns ingenstans.

Många människor tror att Gud existerar. Men det tycks ha gått Tronét helt förbi att andra människor tror att Gud inte existerar. Det gäller en majoritet av Sveriges befolkning. Ingen av parterna kan bevisa sitt försanthållande. Därför måste naturligtvis samhället organiseras så att det är oberoende av och helt neutralt i förhållande till vilken part som har rätt.

Därför är den nya äktenskapslagen är en oacceptabel kompromiss. Att även fortsättningsvis låta kyrkan ha juridisk vigselrätt och samtidigt låta varje enskild präst ”följa sitt samvete” när det gäller vigsel av samkönade par är inte värdigt ett sekulärt samhälle. Ska också lärare i en kommunal skola kunna välja vilka barn som ska få undervisning? En lärare med rasbiologisk läggning kanske inte vill undervisa invandrarbarn, ska det också betraktas som en ”samvetsfråga”?

Lagen måste fullfölja den separation av kyrka och stat som påbörjades 1999 men aldrig riktigt fullföljdes. Äktenskapet mellan stat och kyrka må ha upplösts, men de lever fortfarande i lösaktigt samboförhållande.

Givetvis ska trossamfunden ha rätt att värna sin teologi och sina dogmer. De samfund som så önskar måste även fortsättningsvis få neka att hålla vigselceremonier för homosexuella, för personer från ett annat samfund, såväl som för personer som avviker från vad just detta samfund kan acceptera: frånskilda, infertila, funktionshindrade, oomskurna, kvinnor som inte är oskulder, personer med annan hudfärg m fl.

Religionerna är exkluderande till sin natur. Just därför är det absolut oacceptabelt av staten att lägga myndighetsutövning, i detta fall vigselförrättning, i deras händer. Svenska kyrkan bör fråntas vigselrätten och inte inneha något juridiskt uppdrag från staten. Vi bör enbart ha civila äktenskap i Sverige.

Tronéts artikel lider dessutom av bristande logik i sin argumentation. Han vill neka samkönade äktenskap av skälet att de inte leder till släktets fortplantning. Homosexualitet är ett naturligt inslag i den biologiska mångfalden: Mellan fem och tio procent av jordens befolkning är homosexuella (liksom många djur). Trots det lider knappast jorden av underbefolkning. Det vore hälsosamt för vårt släktes framtid om fler var homosexuella, snarare än färre.

(denna text finns också i Svenska Dagbladet idag den 1 augusti)

5 kommentarer till Mörkermannen Tronét om kyrkans förfall

 1. Lars Torstensson
  måndag 3 augustii 2009, 02:59:09

  Mycket bra och träffande synpunkter!

 2. Augusto
  torsdag 6 augustii 2009, 23:13:23

  Det som är till stor besvikelse är att ledaren för Humanisterna, som säger sig värna om försanthållanden, använder sig av vidlyftiga tolkningar av statistik och fördomsfulla uttalanden av homosexuella för att provocera religiösa. Jag skulle knappast tro att sådana uttalanden skulle accepteras av Humanisterna om de hade utförts av religiösa?

 3. Lars Torstensson
  söndag 23 augustii 2009, 22:25:43

  ”Vidlyftiga tolkningar av statistik”? Opinionsundersökningar har visat att allmänheten till stor del är skeptisk till de religiösa trosföreställningarna.

  ”Fördomsfulla uttalanden av homosexuella”? Vilka då?

 4. Raoul
  måndag 5 april 2010, 13:28:10

  Även om det skulle vara en sann gissning att majoriteten av Sveriges befolkning inte tror att Gud existerar bör man, för att den humanistiska och ateistiska läran (religionen) skall framstå som relevant och trovärdig, inte basera sitt filosofiska tänkande enbart på de lokala företeelserna. Man måste i rimlighetens namn alltid göra jämförelserna sett ur ett globalt perspektiv. Om en universiell och världsomspännande Gud skall kunna avfärdas, är det inte tillräckligt att bara titta på det lilla sekulerade landet Sverige, eller hur?

 5. Raoul
  måndag 5 april 2010, 14:03:27

  Även om det skulle vara en sann gissning att mellan fem och tio procent av jordens befolkning skulle vara homosexuella, vill jag påstå att det rör sig om många fler. Men dessa kommer aldrig med i statistiken eftersom de av respekt för Guds Ord eller av sunt förnuft avhåller sig från att leva ut sin sexuella läggning. Lika svårt att få en överskådlig statistik om detta är det även t ex i fråga om hur många anonyma alkoholister det finns som avhåller sig från att dricka.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna